Rozliczanie projektów

[dfd_button button_size=”dfd-button-full-width” button_text=”O usłudze” buttom_link_src=”url:%23service|||” text_color=”#000000″ background=”#ffffff” hover_background=”#f07e25″ border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:5px;|border-color:#e5e5e5;” hover_border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:2px;|border-color:rgba(195,159,118,0.01);” style=”style_2″ box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” el_class=”border-theme-radius” padding_left=”0″ padding_right=”0″ title_font_options=”font_size:16″][dfd_button button_size=”dfd-button-full-width” button_text=”Plan działania” buttom_link_src=”url:%23etapy|||” text_color=”#000000″ background=”#ffffff” hover_background=”#f07e25″ border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:5px;|border-color:#e5e5e5;” hover_border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:2px;|border-color:rgba(195,159,118,0.01);” style=”style_2″ box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” el_class=”border-theme-radius” padding_left=”0″ padding_right=”0″ title_font_options=”font_size:16″][dfd_button button_size=”dfd-button-full-width” button_text=”Warianty” buttom_link_src=”url:%23warianty|||” text_color=”#000000″ background=”#ffffff” hover_background=”#f07e25″ border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:5px;|border-color:#e5e5e5;” hover_border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:2px;|border-color:rgba(195,159,118,0.01);” style=”style_2″ box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” el_class=”border-theme-radius” padding_left=”0″ padding_right=”0″ title_font_options=”font_size:16″][dfd_button button_size=”dfd-button-full-width” button_text=”ABC rozliczania” buttom_link_src=”url:%23abc|||” text_color=”#000000″ background=”#ffffff” hover_background=”#f07e25″ border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:5px;|border-color:#e5e5e5;” hover_border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:2px;|border-color:rgba(195,159,118,0.01);” style=”style_2″ box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” hover_box_shadow=”box_shadow_enable:disable|shadow_horizontal:0|shadow_vertical:15|shadow_blur:50|shadow_spread:0|box_shadow_color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.35)” el_class=”border-theme-radius” padding_left=”0″ padding_right=”0″ title_font_options=”font_size:16″]

Rozliczanie projektów

Realizacja projektu dofinansowanego z środków unijnych wymaga od beneficjenta odpowiedniego planowania działań, a także dbałości o kwestie merytoryczne w projekcie. Jeżeli chcesz mieć pewność, że realizacja Twojego projektu przebiega zgodnie z harmonogramem oraz wytycznymi zaufaj nam w kwestii rozliczania projektów. Dobrze przygotowany wniosek to nie tylko ten, który otrzymał dofinansowanie. To w głównej mierze taki, który jest możliwy do rozliczenia w całości przyznanej kwoty. Jako profesjonaliści oferujemy pełną obsługę tego procesu.

Wspieramy Cię na każdym etapie projektu

[ctstage]

Warianty

[dfd_heading content_alignment=”text-left” enable_delimiter=”” subtitle_google_fonts=”yes” subtitle_custom_fonts=”font_family:Josefin%20Sans%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic” style=”style_04″ title_font_options=”tag:div|font_size:24|font_style_bold:1″ subtitle_font_options=”tag:div|font_size:24″ el_class=”p-20-25″]Standardowy[/dfd_heading][dfd_icon_list icon_color=”#f07e25″ use_google_fonts=”yes” custom_fonts=”font_family:Josefin%20Sans%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” main_style=”style-1″ font_options=”font_size:17″ el_class=”p-20-25 p-t-0″ icon_size=”30″][dfd_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check dfd_icon_set-icon-circle_check”]Przekazanie wytycznych dotyczących procesu rozliczania

[/dfd_icon_list_item][dfd_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check dfd_icon_set-icon-circle_check”]Weryfikacja umów z podwykonawcami

[/dfd_icon_list_item][dfd_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check dfd_icon_set-icon-circle_check”]Kontakt w imieniu beneficjenta z Instytucją Pośredniczącą

[/dfd_icon_list_item][dfd_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check dfd_icon_set-icon-circle_check”]Obsługa systemu SL

[/dfd_icon_list_item][dfd_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check dfd_icon_set-icon-circle_check”]Weryfikacja formalna dokumentów[/dfd_icon_list_item][/dfd_icon_list]

Cena od 2499 zł

[dfd_heading content_alignment=”text-left” enable_delimiter=”” subtitle_google_fonts=”yes” subtitle_custom_fonts=”font_family:Josefin%20Sans%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic” style=”style_04″ title_font_options=”tag:div|font_size:24|color:%23ffffff|font_style_bold:1″ subtitle_font_options=”tag:div|font_size:24|color:%23ffffff” el_class=”p-20-25″]Rozszerzony[/dfd_heading][dfd_icon_list icon_color=”#ffffff” main_style=”style-1″ el_class=”p-20-25 p-t-0″ icon_size=”30″ font_options=”font_size:17|color:%23ffffff”][dfd_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check dfd_icon_set-icon-circle_check”]Kontakt z opiekunem wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą[/dfd_icon_list_item][dfd_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check dfd_icon_set-icon-circle_check”]Sporządzanie wniosków o płatność w systemie SL

[/dfd_icon_list_item][dfd_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check dfd_icon_set-icon-circle_check”]Wsparcie w prowadzeniu archiwizacji dokumentacji

[/dfd_icon_list_item][dfd_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check dfd_icon_set-icon-circle_check”]Przygotowanie tablic/plakatów promocyjnych i informacji na stronę internetową

[/dfd_icon_list_item][dfd_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check dfd_icon_set-icon-circle_check”]Wsparcie oraz uczestnictwo wraz z Klientem podczas wizyty kontrolnej[/dfd_icon_list_item][dfd_icon_list_item icon=”dfd-icon-circle_check dfd_icon_set-icon-circle_check”]Nadzorowanie projektu w okresie trwałości (pomoc w wypełnianiu ankiet, realizacja wskaźników – przypominanie o terminach, kontrole)[/dfd_icon_list_item][/dfd_icon_list]

Cena od 2499 zł

ABC rozliczania

[dfd_accordion style=”style-7″ active_section=”0″ font_size=”14″ icon_size=”14″ css=”.vc_custom_1585155845126{margin-bottom: 50px !important;}” el_class=”ct-accordion” icon_color=”#f07e25″]

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu, w zakresie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z:

 • Umową o dofinansowanie i jej załącznikami, w szczególności z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem płatności,
 • Obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej, w szczególności zasadami polityk unijnych, w tym dotyczących pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz zrównoważonego rozwoju i równych szans,
 • Wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej obowiązującymi na dzień dokonania odpowiedniej czynności związanej z realizacją Projektu (tj. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 • Wniosek o zaliczkę
 • Wniosek o płatność pośrednią
 • Wniosek o płatność końcową

Beneficjent jest zobowiązany do składania wniosków o płatność za pośrednictwem SL2014 w terminach określonych przez Instytucję Pośredniczącą, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.- Wniosek sprawozdawczy.

Wszystkie planowane do realizacji zadania oraz sposoby ich udokumentowania znajdują się we wniosku o dofinansowanie (harmonogram rzeczowo – finansowy) oraz w szczegółowym budżecie projektu – pkt. XI wniosku o dofinansowanie.

Realizacja zadania = prawidłowe udokumentowanie = realizacja wskaźnika

Beneficjent, rozliczając zadania na podstawie kwot ryczałtowych zobowiązuje się osiągnąć wskaźniki dla kwot ryczałtowych w terminie, w którym zadanie objęte kwotą ryczałtową zostało zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników dla kwot ryczałtowych dana kwota ryczałtowa zostanie uznana za niekwalifikowalną.

Beneficjent jest zobowiązany do posiadania odrębnych rachunków bankowych wyłącznie do obsługi projektu:

 • rachunek bankowy do obsługi płatności w formie refundacji (np. firmowy) – dla operacji złotówkowych / dla operacji w walutach obcych
 • rachunek bankowy do obsługi płatności zaliczkowych – specjalnie do tego celu założony; wpłaty na ten rachunek mogą pochodzić wyłącznie od Instytucji, mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Projektu, w wysokości odpowiadającej dofinansowaniu tych wydatków, chyba że Instytucja wyrazi zgodę na płatności ze środków zaliczki na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją Projektu. W celu uniknięcia dodatkowych problemów przy rozliczaniu zaliczki, konto zaliczkowe nie powinno być oprocentowane. W miarę możliwości, ewentualne koszty bankowe (np. za przelewy z konta zaliczkowego) powinny być ponoszone z konta bieżącego firmy (jeżeli np. konto zaliczkowe stanowi subkonto do bieżącego) lub refundowane wpłatą z konta refundacyjnego.

Wszystkie płatności za działania wykonane w ramach projektu muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta (w tym również firmowego), co oznacza brak możliwości zapłaty gotówką.

 • Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków PO IR zarówno w trakcie realizacji Projektu jak i w okresie 3 lat od zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków.
 • W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany do stosowania punktu 2.2. Obowiązki beneficjentów załącznika XII do rozporządzenia 1303/2013 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowaniarozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014 r., str. 7).
 • Beneficjentowi zaleca się stosowanie w zakresie informacji i promocji Projektu zasad określonych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” opublikowanym na stronie internetowej. Znajdują się tam m.in. wzory plakatów, które należy umieścić w siedzibie Beneficjenta czy wzory informacji, które Beneficjent musi zamieścić na swojej stronie internetowej.
  https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji

Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia upoważnionym instytucjom wszelkich dokumentów, na podstawie których możliwa będzie weryfikacja realizacji projektu, jak również prawidłowości zastosowania przez beneficjenta zaakceptowanej w umowie o dofinansowanie i przedstawionej do rozliczenia kalkulacji dotyczącej zastosowanych kwot ryczałtowych

Kontrola w siedzibie beneficjenta polega na sprawdzeniu posiadania przez beneficjenta oryginałów dokumentów potwierdzających: zrealizowanie wskaźników, wykonanie produktów oraz

osiągnięcie rezultatów. Kluczowe znaczenie ma weryfikacja zgodności zrealizowanych zadań z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu pod kątem ilościowym oraz jakościowym. PARP może wymagać od beneficjenta wszelkich materiałów, które mogą potwierdzić, iż wywiązał się on z zaplanowanych działań. Weryfikacji podlega również jakość przygotowanych w ramach projektu produktów oraz wykorzystanie zakupionego sprzętu zgodnie z przeznaczaniem. Kontrolujący powinni ocenić, czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników, co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków.

W konsekwencji nieprawidłowej realizacji umowy na  Beneficjenta może zostać nałożona korekta finansowa lub może zostać zobligowany do zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi od dnia jego wypłaty.

[/dfd_accordion]
[dfd_heading content_alignment=”text-left” enable_delimiter=”” style=”style_08″ title_font_options=”tag:h3″ subtitle_font_options=”tag:h3|font_size:18|color:%23f07e25″ title_responsive=”font_size_desktop:62|font_size_tablet:52|line_height_tablet:52|font_size_mobile:37|line_height_mobile:80|letter_spacing_mobile:-3″ el_class=”dfd-custom-heading-delimiter” subtitle=”Masz pytania?”]Napisz do nas.[/dfd_heading]